Web pro uchazeče o Ph.D. studium
na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English

Obecné informace

Proč Ph.D. studovat?

 • Ph.D. je vysoce prestižní, mezinárodně uznávaný vědecký titul (získá ho méně než 1% populace).
 • Více možností uplatnění v zahraničí či v rámci mezinárodních výzkumných týmů a s tím související výrazně vyšší platové ohodnocení.
 • Možnost absolvovat zajímavé zahraniční vědecko-výzkumné stáže.
 • Zisk a rozvoj praktických dovedností, a to zejména prostřednictvím participace na výzkumných grantech a projektech (vše od zajištění, finančního vedení, zpracovávání oficiálních textů, marketingu, PR apod.).
 • Bezplatné využívání moderního vědecko-výzkumného vybavení katedry.
 • Rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oboru.
 • Navázání a podpora kontaktů s řadou tuzemských i zahraničních odborníků.
 • Svobodné odborné směřování.

Kdy to zvážit?

 • Baví Vás vědecko-výzkumná činnost.
 • Chtěli byste si osvojit a prohloubit kompetence, znalosti a dovednosti v některé specifické oblasti psychologie.
 • Láká Vás vidina akademické profese nebo pracujete ve výzkumné instituci, inovativních společnostech či státní správě.
 • Chtěli byste se ve Vašem současném zaměstnání (pracujete například v oblastech veřejné správy, HR, školství, zdravotnictví či ozbrojených složek?) více profilovat (tato varianta je vhodná zejména pro kombinovanou formu studia) a využili byste ve své profesi titul Ph.D.
 • Pokud ve své profesi potřebujete implementovat výzkumné poznatky do praxe například s cílem snížení nákladů, optimalizace dosavadních postupů a využívání lidských zdrojů.

Jak Ph.D. studium probíhá?

 • Standardní doba studia je čtyři roky. Během nich studenti realizují výzkumný projekt, pracují na své disertační práci (dle jimi zvoleného tématu) a získávají kredity za absolvování povinných a volitelných předmětů.
 • Na začátku studia si studenti ve spolupráci se svými školiteli vytvoří vlastní individuální studijní plány. Nenavštěvují tedy každý den přednášky, ale naplňují tzv. moduly, neboli větší tematické celky, dle jejich předem naplánovaného časového harmonogramu a profilace. Důraz je kladen zejména na disertační výzkumný projekt, jeho přípravu, průběžnou realizaci a publikaci výsledků.

Proč studovat právě u nás?

 • S našimi Ph.D. studenty máme přátelský a kolegiální vztah.
 • Vážíme si jejich pohledu na chod katedry a jejich názory jsou pro nás důležité při určování jejího dalšího směřování.
 • Studenty rádi zapojujeme do projektů a dáváme jim tak možnost získání nových zkušeností a znalostí. Zůstáváme jim ale podporou a radíme v situacích, ve kterých se ocitají poprvé.
 • Podporujeme (finančně i časově) další vzdělávání našich studentů (dle jejich vlastních zájmů a profilací).
 • Jsme vstřícní vůči souběžnému zapojení Ph.D. studentů do praxe a podporujeme zavádění výsledků výzkumu do praxe.
 • Náš pracovní kolektiv je podporující a kooperativní.
 • Ph.D. studenti jsou ohodnoceni stipendiem. Nad rámec stipendia všichni Ph.D. studenti dostávají odměnu za výuku, vedení a oponování diplomových prací a publikační činnost, a to dle pravidel odměňování platných pro členy katedry.
 • Ph.D. studenti mají také možnost žádat o interní grantové projekty (Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury UP). Naprostá většina všech Ph.D. studentů se podílí na řešení výzkumného projektu podpořeného grantem.
olomouc - z praxe
HLI - laboratoř pro výzkum interakce člověka a světla
dopravní psychologie

Zaměření programu

Cílem doktorského programu je vznik nového typu specialistů v oblasti psychologie práce a organizace, kteří budou připraveni na vytváření pokročilých netechnických i technických inovací, například ve formě certifikovaných metodik, patentů či softwaru. Absolvent také získá znalosti a dovednosti nezbytné pro vývoj technických i netechnických inovací ovlivňujících lidských faktor ve světě práce.

Výzkumně orientovaní specialisté, kteří budou absolventy studijního programu, mohou působit jak v aplikované sféře, tak ve sféře akademické, a to v rámci multioborových a mezinárodních týmů. Jejich netechnické inovace se zaměřením na lidský faktor obsáhnou vývoj cílových produktů (např. nové psychodiagnostické systémy a postupy pro identifikaci potenciálu i celkové pracovní výkonnosti a dalších ukazatelů na individuální i skupinové úrovni uchazečů či zaměstnanců; nové intervenční nástroje a programy ovlivňující pracovní a organizační chování ke zvýšení konkurenceschopnosti i dlouhodobé udržitelnosti) a nové přístupy ovlivňující komunikaci mezi člověkem a produktem/prostředím (tj. přizpůsobení produktů/prostředí vlastnostem lidské psychiky z hlediska jejich ovladatelnosti či přátelskosti, schopnost produktů flexibilně reagovat na potřeby uživatelů a efektivní komunikace mezi produktem (resp. systémem a člověkem).

Absolvent zná roli osobnosti a skupinové dynamiky v pracovním procesu, rozumí interakcím mezi osobností a sociálním prostředím. Dovede popsat a zhodnotit vliv osobnostních charakteristik a procesů při výskytu negativních jevů (např. agrese a dalších forem kontraproduktivního chování) na pracovišti. Absolvent zná jak obecné principy psychologické diagnostiky, tak disponuje hlubšími znalostmi a pokročilými dovednostmi pro diagnostické přístupy i metody specificky používané v oblasti psychologie práce, managementu a organizace. Zná také zásady tvorby diagnostických a výzkumných metod, stejně jako zásady vedení výzkumu obecně. Dokáže definovat a prezentovat výzkumný záměr, provést vlastní výzkum a analyzovat data prostřednictvím kvalitativních postupů i pokročilých lineárních a nelineárních modelů. Získané poznatky je schopen prezentovat a obhájit před zadavatelem či před zástupci dalších specializací a implementovat je do praxe.

DSP je možné studovat v českém nebo anglickém jazyce.

psychologie práce a organizace

Školitelé

Prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.

My research group looks at emotion and relationship phenomena in dyadic/social interaction: in social relationships, in hierarchical relationships at work, and in interactions across cultural contexts. One line examines how the attachment behavioral system operates in working teams, in leader-follower interaction and across cultures. Another line looks at how emotion is perceived and expressed in human communication, including cultural differences in those. Overall, the research adopts a multilevel approach conceptually, operationally, and analytically.

Topics of Ph.D. theses to be developed over the next years:

 1. Accuracy and Bias in the Perception of Facial Emotion Expressions
  The emotion expressions of others is a rich source of social information about affective and mental states and the accurate assessment of emotion expressions is crucial for the regulation of relationships and for social functioning more generally. In everyday life one rarely sees facial expressions devoid of context; rather, people are seen usually interacting with other persons. While the importance of situational context has recently been highlighted, research in the field continues to focus on single individuals.
  The goal of this research line is to take emotion perception research out of the artificial, contextless realm favored in past research and into the social context in which emotion communication typically takes place. This implies studying both members of a dyad and in hierarchical relationships (leader-follower) in social and organizational settings. Results from this basic research stream can readily inform applications on leader capability testing and quality in leader-follower interaction.
 2. The attachment behavioral system in working teams and across cultures
  Taking the seminal premise that self is relational in its basic structure and function forward, a stream of experimental and field studies in our group have examined how insecure attachment (avoidance and anxiety) and cultural orientations (independence and interdependence) intersect and the cognitive, emotional and social consequences of this intersection.  A number of recent studies point to the need to further examine attachment organization as a group-level phenomenon in itself in working teams, in leader-follower interaction and across cultures. The adoption of multilevel methodologies and „one with many“ designs allow to examine leader and group phenomena -and their interaction- simultaneously and is in line with a growing interest by social and organizational scholars to apply notions and theories from relationship science into the world of work.

Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

se v psychologii dlouhodobě věnuje problematice zdravé a narušené osobnosti v individuálním a sociálním kontextu, otázkám komplexního vývoje, organizace či změny lidských hodnot, sociální a politické psychologii atd. V oblasti psychologie práce a organizace dominuje teoretický a výzkumný zájem o fenomén šikany na pracovišti (mobbing) v kontextu individuálních, skupinových, organizačních a societálních (kulturních) proměn.

Náměty dizertačních prací:

 1. Viktimizace vysoce postavených zaměstnanců: výskyt, formy mobbingu a copingové strategie mezi manažéry.
 2. Psychosociální a psychosomatický profil oběti, agresora a pozorovatele mobbingu.
 3. Organizační kultura a antimobingová politika v pracovních kolektivech zasažených mobbingem.
 4. Všímavost jako prediktor mobbingu.
 5. Dispoziční předpoklady a důsledky dlouhodobé viktimizace na pracovišti.  

Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

je český psycholog. Profesně se orientuje na oblast dopravní psychologie, psychologie práce a organizace, konkrétně na problematiku manažerského poradenství a ekonomické psychologie. V roce 2020 byl zařazen mezi významné osobnosti Střední Moravy. V letech 2012–2019 byl vedoucím Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Docent Šucha je aktivním členem mnoha prestižních mezinárodních organizací.

Témata disertačních prací:

 1. Manažerské poradenství a vedení lidí
 2. Ekonomická psychologie a chování spotřebitele

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

se profesně věnuje psychologii práce a organizace, ve které se zaměřuje zejména na teorii vztahové vazby v zaměstnání, výběr zaměstnanců, psychodiagnostické metody v psychologie práce a organizace, organizační kulturu a problematiku emocí v práci. Je akreditovaným specialistou pro model organizační kultury vyvinuty G. Hofstedem a B. Waisfiszem. stejně jako pro model organizační kultury CTT. Je certifikovaný pro Hogenovu diagnostiku, Rorschachovu metodu, TAT a další projektivní i neprojektivní diagnostické metody. Dr. Seitl je členem prestižních národních i mezinárodních oborových organizací: České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (ČSRaP), Mezinárodní společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (ISR), České asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO, stejně jako Evropské asociace psychologie práce a organizace (EAWOP).

Témata disertačních prací:

 1. Teorie vztahové vazby v zaměstnání
  Disertační projekty mohou být zaměřeny na nové diagnostické postupy vztahové vazby v zaměstnání (osobnostní či ke specifickým vztahovým entitám) mimo sebeposuzovacích. Prioritním zájmem jsou rozhovory či uplatnění psychofyziologie (např. FaceReader, termovize). Mezi další možnosti disertačních projektů patří dynamika a výstupy pracovních skupin/týmů v kontextu vztahové vazby či vývoj podpůrných technik pro vedení následovníků s nejistou vztahovou vazbou.
 2. Zkreslování informací ve výběrovém procesu
  Vítané jsou disertační projekty řešící účinnost pokročilých nástrojů detekce zkreslování informací ze strany uchazečů (idiosynkratické položky, termovize, emoční exprese), stejně jako projekty zkoumající statické a situační proměnné ovlivňující zkreslování informací.
 3. Vývoj testů psychomotorických schopností pro 3D tisk
  Disertační záměry věnované vývoji, ověření a standardizaci testů psychomotorických schopností (viz Fleishmanova taxonomie), které lze produkovat prostřednictvím 3D tisku. Součástí projektů je ověření reliability a validity testů. Realizace projektu předpokládá znalosti uchazeče v oblasti 3D kreslení v odpovídajícím SW.
 4. Projektivní metody ve výběru zaměstnanců
  Disertační projekty zaměřené na ověření validity metod projektivní a výkonové diagnostiky (zejména ROR, TAT, ZT a HT) při predikci konstruktů (celková pracovní výkonnost a její faktory) a dílčích kritérií úspěšnosti s využitím soudobých interpretačních systémů. V případě zapojení Zulligerova testu se předpokládá účast na již probíhajícím procesu nové standardizace metody na základě evidence-based přístupu.   

Přijímací řízení

Do doktorského studijního programu (dále i DSP) se mohou hlásit uchazeči s úspěšně dokončeným magisterským studiem (titul Mgr., Ing., či jiný v ČR uznaný ekvivalentní titul) nebo ti, kteří tuto podmínku splní nejpozději ke dni zápisu do studia DSP (týká se zejm. studentů posledních ročníků, kteří v době konání přijímacího řízení do DSP ještě nemají splněné závěrečné státní zkoušky v aktuálním studiu).  DSP program není omezen pouze na absolventy jednooborové psychologie, naopak předpokládá se multioborové složení uchazečů. Primární akademické vzdělání uchazeče by však mělo vytvářet smysluplnou kombinaci v kontextu plánovaného zaměření disertačního záměru. Argumentace pro toto propojení by měla být součástí portfolia uchazeče a je posuzována komisí v rámci přijímacího řízení.

K přijímacímu řízení do DSP se uchazeč přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky na stránkách UP. Může tak učinit v období od 1. listopadu do 30. dubna daného akademického roku. Doporučujeme uchazečům, aby přihlášku zasílali v termínu do 1. března, aby následně měli dostatek času ke konzultaci disertačního projektu se školitelem, který je odevzdáván do 31.5.

Přijímací řízení má dvě na sebe navazující části:

1. část:

Do elektronické přihlášky a na e-mailovou adresu tajemníka oborové rady (martin.seitl@upol.cz) uchazeč zašle všechny dokumenty, které jsou nedílnou součástí přihlášky a slouží k posouzení portfolia uchazeče v první části přijímacího řízení:

 • 1) Strukturovaný životopis – CV uchazeče.
 • 2) Potvrzení o absolvovaném vzdělání (diplom z magisterského studia, popř. potvrzení o aktuálním studiu u uchazečů, kteří ještě nedokončili poslední ročník magisterského studia).
 • 3) Výpis předmětů, zkoušek a známek z předchozího VŠ studia – diploma supplement (v případě již ukončeného studia) nebo ekvivalentní výpis předmětů, zkoušek a známek od začátku studia, tj. za celé bakalářské i magisterské studium, až k poslednímu uzavřenému akad. roku (v případě, že uchazeč ještě studium neukončil).
 • 4) Přehled dosavadní publikační aktivity dle platného citačního stylu (doporučena je norma APA). U volně dostupných plných textů svých publikací uvede uchazeč funkční odkazy. Plné texty publikací, které na internetu volně dostupné nejsou, zašle uchazeč jako přílohy emailu.
 • 5) Doklady o účasti na odborných konferencích či kongresech (skeny) s přiloženým seznamem s názvem akce, místem konání, termínem, pořadatelem akce a v případě aktivní účasti také s názvem a formou příspěvku (poster, přednáška atp.).
 • 6) Doklady či certifikáty o odborném vzdělávání, zájmových seminářích, kurzech a výcvicích (skeny) s přiloženým seznamem těchto materiálů s názvem, místem konání, termínem, pořadatelem a délkou v hodinách.
 • 7) Doklad o znalosti anglického jazyka minimálně na úrovni B1 – TOEFL, FCE, nebo i maturitní zkouška či diploma supplement z VŠ (kde ovšem musí být uvedena úroveň min. B1). Pokud uchazeč tento doklad nemá, může do konání druhé části přijímacího řízení tuto zkoušku splnit a doložit, nebo prokázat znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 v rámci pohovoru ve druhém kole.
 • 8) Doporučení akademika či vedoucího pracovníka (dle doporučeného formuláře).

Všechny materiály musí být vypracovány buď v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Neodevzdání všech materiálů může být důvodem pro nepozvání do druhého kola.

Na základě předložených materiálů přijímací komise posoudí, zda uchazeč splňuje základní nároky na DSP. Uchazeči naplňující všechny důležité podmínky budou pozváni k druhé části přijímacího řízení.

2. část:

Druhá část přijímacího řízení slouží zejména k výběru školitele a uskutečnění dohody mezi uchazečem a školitelem o vedení konkrétního disertačního záměru. Uchazeč by měl v tomto čase oslovit potenciálního školitele ze zaslaného seznamu, příp. jiného významného odborníka na danou problematiku z řad externistů. Nejpozději do 31. 5. uchazeč zajistí zaslání dokumentů potřebných v druhé části přijímacího řízení na e-mailovou adresu tajemníka oborové rady (martin.seitl@upol.cz) a zavěsí je do elektronické přihlášky: 

 • 1) Ideový plán disertačního záměru (dle doporučené šablony). 
 • 2) Vyjádření školitele (dle doporučeného formuláře) – zasílá přímo školitel na e-mailovou adresu tajemníka oborové rady (martin.seitl@upol.cz), tedy nikoliv prostřednictvím uchazeče.
 • 3) Životopis školitele – zasílá uchazeč, pokud se v případě školitele jedná o externistu, který nefiguruje na zveřejněném seznamu školitelů.

Klíčový v druhé části je ústní pohovor, jehož součástí je představení motivace ke studiu DSP, rozprava nad předloženým ideovým záměrem, a upřesnění na dotazy komise k předloženým materiálům. Postupující uchazeči obdrží pozvánku k ústnímu pohovoru se stanoveným termínem. Rozhovor se koná v červnu.

Vybraní nejlepší uchazeči budou navrženi k přijetí děkanovi FF UP. O výsledku přijímacího řízení budou bez zbytečného odkladu a dle norem FF UP informováni prostřednictvím elektronické přihlášky. Úspěšní uchazeči budou též pozváni k zápisu ke studiu, kde stvrdí svůj zájem o studium. 

Důležité kontakty a odkazy

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
tajemník oborové rady DSP psychologie práce, organizace a dopravy

Tel.: +420 585 633 510
E-mail: martin.seitl@upol.cz

Korespondenční adresa: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc
Pracovna: Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, číslo pracovny 3.08

Zajišťuje:
– administrativní agendu oborové rady,
– komunikaci s uchazeči o studium a interní organizaci přijímacího řízení,
– komunikaci se školiteli,
– komunikaci se studenty DSP,
– archivaci dokumentace studentů DSP,
– rozvrhy výuky v DSP a komunikaci s garanty předmětů,
– správu rozvrhů v systému STAG,
– přípravu dokumentace DSP (informačních na web, pro fakultu atp.),
– obhajoby disertací a závěrečné zkoušky včetně posudků atd.

Lucie Pacáková
referentka pro doktorské studium

Tel.: 585 633 013
E-mail: lucie.pacakova@upol.cz
Studijní oddělení, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 1.11

Úřední hodiny:
– pondělí: 13.00–15.00
– úterý: 8:30–11.00 
– středa: 8:30–11.00, 13.00–15.00
– čtvrtek: 8:30–11.00