Web pro uchazeče o Ph.D. studium
na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

  • Čeština
  • English

Cílem doktorského studijního programu je připravovat kvalifikované odborníky s širokou škálou znalostí a dovedností, schopné systematické a kreativní vědecké, výzkumné, publikační, pedagogické, projektové a koncepční činnosti v následujících oblastech psychologie – klinické, pedagogické, dopravní a psychologie práce a organizace.

V rámci doktorského studijního programu student rozvíjí klíčové kompetence pro samostatnou projektovou, badatelskou a publikační činnost. Důraz je kladen zejména na osvojení pokročilé kvantitativní a kvalitativní metodologie psychologického výzkumu, dále na rozvoj kompetencí při psaní a realizaci kvalitních výzkumných záměrů a v neposlední řadě na efektivní publikování, prezentování empirických poznatků a jejich implementaci do praxe.

Doktorský studijní program lze studovat jak
v prezenční, tak i v kombinované formě
v několika oblastech.

Reference bývalých studentů

pplk. PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D.

pplk. PhDr. Lenka Šrámková, Ph.D.

TÉMA DISERTACE: Vybrané aspekty rozhodování dopravních policistů

SOUČASNÁ POZICE: Policejní psycholog, oddělení vedoucího psychologa, Policejní prezidium ČR

Od r. 2015 členka předsednictva Asociace dopravních psychologů ČR

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.          

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.          

TÉMA DISERTACE: Psychosociální krizová pomoc v situaci povodní a její řízení

SOUČASNÁ POZICE:
– terénní krizová pracovnice, Psychosociální intervenční tým ČR
– hodnotová poradkyně a supervizorka v sociálně zdravotních službách a organizacích
– konzultantka Etické komise ČMPS
– člen Etické rady EFPA (původně měla paní doktorka uvedeno – member of the Board of Ethics EFPA)

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D

TÉMA DISERTACE: Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení v Praze

SOUČASNÁ POZICE: Vedoucí Adiktologické ambulance a Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

TÉMA DISERTACE: Převod a využití britské diagnostické metody „Nottingham adjustment scale“ v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v ČR

SOUČASNÁ POZICE: Vedoucí Katedry pedagogické a školní psychologie PdF Ostravské univerzity

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.    

PhDr. Veronika Kavenská, Ph.D.    

TÉMA DISERTACE: Léčba v centru Takiwasi a její vliv na proces formování vztahu k sobě

SOUČASNÁ POZICE: Koordinátorka terapeutického týmu v centru Takiwasi  Center, Center for rehabilitation and treatment of addiction

PhDr. Denisa Manková, Ph.D.     

PhDr. Denisa Manková, Ph.D.     

TÉMA DISERTACE: Cirkadiánní preference – rozdílný život ranních ptáčat a nočních sov

SOUČASNÁ POZICE: Vědecký a vývojový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví

Laboratoře

Všechny laboratoře