Web pro uchazeče o Ph.D. studium
na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 • Čeština
 • English

Obecné informace

Proč Ph.D. studovat?

 • Ph.D. je vysoce prestižní, mezinárodně uznávaný vědecký titul (získá ho méně než 1% populace).
 • Více možností uplatnění v zahraničí či v rámci mezinárodních výzkumných týmů a s tím související výrazně vyšší platové ohodnocení.
 • Možnost absolvovat zajímavé zahraniční vědecko-výzkumné stáže.
 • Zisk a rozvoj praktických dovedností, a to zejména prostřednictvím participace na výzkumných grantech a projektech (vše od zajištění, finančního vedení, zpracovávání oficiálních textů, marketingu, PR apod.).
 • Bezplatné využívání moderního vědecko-výzkumného vybavení katedry.
 • Rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oboru.
 • Navázání a podpora kontaktů s řadou tuzemských i zahraničních odborníků.
 • Svobodné odborné směřování.

Kdy to zvážit?

 • Baví Vás vědecko-výzkumná činnost.
 • Chtěli byste si osvojit a prohloubit kompetence, znalosti a dovednosti v některé specifické oblasti psychologie.
 • Láká Vás vidina akademické profese nebo pracujete ve výzkumné instituci, inovativních společnostech či státní správě.
 • Chtěli byste se ve Vašem současném zaměstnání (pracujete například v oblastech veřejné správy, HR, školství, zdravotnictví či ozbrojených složek?) více profilovat (tato varianta je vhodná zejména pro kombinovanou formu studia) a využili byste ve své profesi titul Ph.D.
 • Pokud ve své profesi potřebujete implementovat výzkumné poznatky do praxe například s cílem snížení nákladů, optimalizace dosavadních postupů a využívání lidských zdrojů.

Jak Ph.D. studium probíhá?

 • Standardní doba studia je čtyři roky. Během nich studenti realizují výzkumný projekt, pracují na své disertační práci (dle jimi zvoleného tématu) a získávají kredity za absolvování povinných a volitelných předmětů.
 • Na začátku studia si studenti ve spolupráci se svými školiteli vytvoří vlastní individuální studijní plány. Nenavštěvují tedy každý den přednášky, ale naplňují tzv. moduly, neboli větší tematické celky, dle jejich předem naplánovaného časového harmonogramu a profilace. Důraz je kladen zejména na disertační výzkumný projekt, jeho přípravu, průběžnou realizaci a publikaci výsledků.

Proč studovat právě u nás?

 • S našimi Ph.D. studenty máme přátelský a kolegiální vztah.
 • Vážíme si jejich pohledu na chod katedry a jejich názory jsou pro nás důležité při určování jejího dalšího směřování.
 • Studenty rádi zapojujeme do projektů a dáváme jim tak možnost získání nových zkušeností a znalostí. Zůstáváme jim ale podporou a radíme v situacích, ve kterých se ocitají poprvé.
 • Podporujeme (finančně i časově) další vzdělávání našich studentů (dle jejich vlastních zájmů a profilací).
 • Jsme vstřícní vůči souběžnému zapojení Ph.D. studentů do praxe a podporujeme zavádění výsledků výzkumu do praxe.
 • Náš pracovní kolektiv je podporující a kooperativní.
 • Ph.D. studenti jsou ohodnoceni stipendiem. Nad rámec stipendia všichni Ph.D. studenti dostávají odměnu za výuku, vedení a oponování diplomových prací a publikační činnost, a to dle pravidel odměňování platných pro členy katedry.
 • Ph.D. studenti mají také možnost žádat o interní grantové projekty (Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury UP). Naprostá většina všech Ph.D. studentů se podílí na řešení výzkumného projektu podpořeného grantem.
olomouc - z praxe
HLI - laboratoř pro výzkum interakce člověka a světla
dopravní psychologie

Zaměření programu

Cílem doktorského programu je vznik nového typu specialistů v oblasti psychologie, kteří budou připraveni na vytváření pokročilých netechnických i technických inovací, například ve formě certifikovaných metodik, patentů či software. Absolvent také získá znalosti všech složek dopravního systému (člověk, společnost, komunikace, infrastruktura a dopravní prostředek), včetně jejich typických charakteristik, procesů i vzájemných vztahů.

Výzkumně orientovaní specialisté, kteří budou absolventy studijního programu, budou působit zejména v aplikované sféře, nebo pro tuto sféru z akademické sféry, a to v rámci multioborových a mezinárodních týmů. Jejich netechnické inovace se zaměřením na lidský faktor podpoří vývoj směrem k bezpečné, pohodlné a udržitelné dopravě, přičemž budou brát v potaz demografické změny a rozvoj v oblasti automatizace.

Absolvent zná roli osobnosti a skupinové dynamiky v dopravě, rozumí interakcím mezi osobností a sociálním prostředím. Dovede popsat a zhodnotit vliv osobnostních charakteristik a procesů při výskytu negativních jevů (např. agrese a dalších forem kontraproduktivního chování) v dopravě. Absolvent zná jak obecné principy psychologické diagnostiky, tak disponuje hlubšími znalostmi a pokročilými dovednostmi pro diagnostické přístupy i metody specificky používané v oblasti dopravní psychologie. Zná také zásady tvorby diagnostických a výzkumných metod, stejně jako zásady vedení výzkumu obecně. Dokáže definovat a prezentovat výzkumný záměr, provést vlastní výzkum a analyzovat data prostřednictvím kvalitativních postupů i pokročilých lineárních a nelineárních modelů. Získané poznatky je schopen prezentovat a obhájit před zadavatelem či před zástupci dalších specializací a implementovat je do praxe.

DSP je možné studovat v českém nebo anglickém jazyce.

Školitelé

Prof. Ralf Risser, PhD.

Výzkumný zájem

Mobilita různých sociálních skupin: mladí řidiči, starší osoby, postižené osoby, genderová perspektiva. Potřeby a problémy těchto skupin a přístupy k jejich zmírňování.
Vhled do problematiky různých skupin a jejich vztahů k referenčním skupinám, např. výzkum role různých skupin uživatelů pozemních komunikací (např. „chodci jako druhořadí uživatelé komunikací“), včetně toho, jak přispívají k rozvoji udržitelného systému dopravy.

Problematika starších osob, jejich bezpečnosti v dopravním systému a jejich společenské participace se zaměřením na analýzu problémů a hledání řešení.

Správná aplikace technik kvalitativního výzkumu včetně pozorování chování a sběru verbálních dat s cílem porozumět chování uživatelů pozemních komunikací za hranicí triviálních popisů chování a vysvětlení „od stolu“. Pokusy a kroky pro behaviorální modifikaci, které jsou vhodné pro ovlivnění volby módu, a to nejen s pomocí komunikačních modelů (např. sociální marketing).

Hodnocení systémů dopravy s důrazem na perspektivu uživatele.

Psychologická diagnostika a rehabilitace řidičů.

Návrhy témat disertačních prací (vedení disertačních prací pouze v angličtině)

 1. The way to school by car: Explanations for the increase of non-sustainable mode-use and suggestions for problem mitigation.
 2. Problems on the way to a transport system that supports active traffic modes and thus helps people to change mobility habits in this direction.
 3. Older citizens, their different and heterogeneous subgroups, their current mobility situation and measures to support them with respect to their exigencies.
 4. The role of empowerment and resilience-enhancing measures in order to support sensitive groups of road users.
 5. “Understanding the glue”: what makes citizens stick so obstinately to the present non-sustainable mobility habits.         
  Develop a model for the modification of current habits on the way to a sustainable transport system.
 6. How can driver improvement measures contribute to the rehabilitation of law-infringing car drivers.

Doc. Matúš Šucha, PhD.

Výzkumný zájem

Matúš Šucha (26. 4. 1980, Bratislava) je český psycholog dopravy. Jeho hlavní profesní orientací je dopravní psychologie se zaměřením na mobilitu a bezpečnost v dopravě. Mezi lety 2012-2019 byl vedoucím Katedry psychologie na Palackého univerzitě v Olomouci. Je soudním znalcem a mentorem EuroPsy pro dopravní psychologii. Je také autorem mnoha publikací o vlivu lidského faktoru v dopravě. Docent Šucha je aktivním členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, včetně ICTCT – International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety [Mezinárodní asociace pro spolupráci na teoriích a konceptech v dopravní psychologii], TPI – Traffic Psychology International [Mezinárodní asociace pro dopravní psychologii], DGVP – Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie [Německá společnost pro dopravní psychologii], a NTSA – the Nordic Traffic Safety Academy [Severská akademie pro bezpečnost v dopravě].

Návrhy témat disertačních prací (v angličtině nebo češtině)

 1. Lidský faktor v dopravě a dopravní psychologie
 2. Mobilita – udržitelná mobilita, aktivní módy dopravy, městská mobilita
 3. Bezpečnost v dopravě – silniční a drážní doprava
 4. Zranitelní účastníci dopravy (zejména chodci)
 5. Autonomní mobilita

Doc. RNDr. Ondřej Holý, PhD.

Návrhy témat disertačních prací (v angličtině nebo češtině)

 1. Epidemiologie dopravních nehod
 2. Otázky dopravy a veřejného zdraví

Doc. Ing. Josef Kocourek, PhD.

Návrhy témat disertačních prací (v angličtině nebo češtině)

 1. Analýza vybraných otázek bezpečnosti silniční dopravy (např. hodnocení rizik při inspekcích bezpečnosti pozemních komunikací a auditech bezpečnosti pozemních komunikací)
 2. Souvislosti dopravní infrastruktury a dopravních nehod.

Přijímací řízení

Do doktorského studijního programu (dále i DSP) se mohou hlásit uchazeči s úspěšně dokončeným magisterským studiem (titul Mgr., Ing., či jiný v ČR uznaný ekvivalentní titul) nebo ti, kteří tuto podmínku splní nejpozději ke dni zápisu do studia DSP (týká se zejm. studentů posledních ročníků, kteří v době konání přijímacího řízení do DSP ještě nemají splněné závěrečné státní zkoušky v aktuálním studiu).  DSP program není omezen pouze na absolventy jednooborové psychologie, naopak předpokládá se multioborové složení uchazečů. Primární akademické vzdělání uchazeče by však mělo vytvářet smysluplnou kombinaci v kontextu plánovaného zaměření disertačního záměru. Argumentace pro toto propojení by měla být součástí portfolia uchazeče a je posuzována komisí v rámci přijímacího řízení.

K přijímacímu řízení do DSP se uchazeč přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky na stránkách UP. Může tak učinit v období od 1. listopadu do 30. dubna daného akademického roku. Doporučujeme uchazečům, aby přihlášku zasílali v termínu do 1. března, aby následně měli dostatek času ke konzultaci disertačního projektu se školitelem, který je odevzdáván do 31.5.

Přijímací řízení má dvě na sebe navazující části:

1. část:

Do elektronické přihlášky a na e-mailovou adresu tajemníka oborové rady (martin.seitl@upol.cz) uchazeč zašle všechny dokumenty, které jsou nedílnou součástí přihlášky a slouží k posouzení portfolia uchazeče v první části přijímacího řízení:

 • 1) Strukturovaný životopis – CV uchazeče.
 • 2) Potvrzení o absolvovaném vzdělání (diplom z magisterského studia, popř. potvrzení o aktuálním studiu u uchazečů, kteří ještě nedokončili poslední ročník magisterského studia).
 • 3) Výpis předmětů, zkoušek a známek z předchozího VŠ studia – diploma supplement (v případě již ukončeného studia) nebo ekvivalentní výpis předmětů, zkoušek a známek od začátku studia, tj. za celé bakalářské i magisterské studium, až k poslednímu uzavřenému akad. roku (v případě, že uchazeč ještě studium neukončil).
 • 4) Přehled dosavadní publikační aktivity dle platného citačního stylu (doporučena je norma APA). U volně dostupných plných textů svých publikací uvede uchazeč funkční odkazy. Plné texty publikací, které na internetu volně dostupné nejsou, zašle uchazeč jako přílohy emailu.
 • 5) Doklady o účasti na odborných konferencích či kongresech (skeny) s přiloženým seznamem s názvem akce, místem konání, termínem, pořadatelem akce a v případě aktivní účasti také s názvem a formou příspěvku (poster, přednáška atp.).
 • 6) Doklady či certifikáty o odborném vzdělávání, zájmových seminářích, kurzech a výcvicích (skeny) s přiloženým seznamem těchto materiálů s názvem, místem konání, termínem, pořadatelem a délkou v hodinách.
 • 7) Doklad o znalosti anglického jazyka minimálně na úrovni B1 – TOEFL, FCE, nebo i maturitní zkouška či diploma supplement z VŠ (kde ovšem musí být uvedena úroveň min. B1). Pokud uchazeč tento doklad nemá, může do konání druhé části přijímacího řízení tuto zkoušku splnit a doložit, nebo prokázat znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1 v rámci pohovoru ve druhém kole.
 • 8) Doporučení akademika či vedoucího pracovníka (dle doporučeného formuláře).

Všechny materiály musí být vypracovány buď v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Neodevzdání všech materiálů může být důvodem pro nepozvání do druhého kola.

Na základě předložených materiálů přijímací komise posoudí, zda uchazeč splňuje základní nároky na DSP. Uchazeči naplňující všechny důležité podmínky budou pozváni k druhé části přijímacího řízení.

2. část:

Druhá část přijímacího řízení slouží zejména k výběru školitele a uskutečnění dohody mezi uchazečem a školitelem o vedení konkrétního disertačního záměru. Uchazeč by měl v tomto čase oslovit potenciálního školitele ze zaslaného seznamu, příp. jiného významného odborníka na danou problematiku z řad externistů. Nejpozději do 31. 5. uchazeč zajistí zaslání dokumentů potřebných v druhé části přijímacího řízení na e-mailovou adresu tajemníka oborové rady (martin.seitl@upol.cz) a zavěsí je do elektronické přihlášky: 

 • 1) Ideový plán disertačního záměru (dle doporučené šablony). 
 • 2) Vyjádření školitele (dle doporučeného formuláře) – zasílá přímo školitel na e-mailovou adresu tajemníka oborové rady (martin.seitl@upol.cz), tedy nikoliv prostřednictvím uchazeče.
 • 3) Životopis školitele – zasílá uchazeč, pokud se v případě školitele jedná o externistu, který nefiguruje na zveřejněném seznamu školitelů.

Klíčový v druhé části je ústní pohovor, jehož součástí je představení motivace ke studiu DSP, rozprava nad předloženým ideovým záměrem, a upřesnění na dotazy komise k předloženým materiálům. Postupující uchazeči obdrží pozvánku k ústnímu pohovoru se stanoveným termínem. Rozhovor se koná v červnu.

Vybraní nejlepší uchazeči budou navrženi k přijetí děkanovi FF UP. O výsledku přijímacího řízení budou bez zbytečného odkladu a dle norem FF UP informováni prostřednictvím elektronické přihlášky. Úspěšní uchazeči budou též pozváni k zápisu ke studiu, kde stvrdí svůj zájem o studium. 

Důležité kontakty a odkazy

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
tajemník oborové rady DSP psychologie práce, organizace a dopravy

Tel.: +420 585 633 510
E-mail: martin.seitl@upol.cz

Korespondenční adresa: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc
Pracovna: Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, číslo pracovny 3.08

Zajišťuje:
– administrativní agendu oborové rady,
– komunikaci s uchazeči o studium a interní organizaci přijímacího řízení,
– komunikaci se školiteli,
– komunikaci se studenty DSP,
– archivaci dokumentace studentů DSP,
– rozvrhy výuky v DSP a komunikaci s garanty předmětů,
– správu rozvrhů v systému STAG,
– přípravu dokumentace DSP (informačních na web, pro fakultu atp.),
– obhajoby disertací a závěrečné zkoušky včetně posudků atd.

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
referentka pro doktorské studium

Tel.: 585 633 013
E-mail: lucie.kovarikova@upol.cz
Studijní oddělení, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 1.11

Úřední hodiny:
– pondělí: 13.00–15.00
– úterý: 8:30–11.00 
– středa: 8:30–11.00, 13.00–15.00
– čtvrtek: 8:30–11.00